Fullstendighetserklæring

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING FOR REGNSKAP OG ÅRSOPPGJØRET

I forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap foregående år innestår jeg for at vi har gitt fullstendige opplysninger om følgende forhold:

All nødvendig dokumentasjon er stillet til rådighet, herunder alle bilag som vedkommer virksomheten.

Alle eiendeler fremkommer av balansen.

Regnskapet inneholder opplysninger om alle kjente vesentlige forpliktelser, både faktisk påløpte og betingede.

Vi kjenner ikke til å ha brutt avtaler eller forpliktelser på en slik måte at vesentlige forpliktelser kan oppstå.

Vi kjenner ikke til å ha brutt lover eller offentlige påbud eller at det har forekommet rettslige tvister som kan føre til vesentlige forpliktelser for virksomheten eller dens ledelse eller eier.

Virksomheten har eiendomsrett til alle eiendeler som er oppført i balansen, og det er ikke knyttet heftelser eller pantstillelser til disse utover det som fremkommer av årsoppgjøret (hvis utarbeidet).

Det er ikke inngått avtaler som påvirker verdsettelsen av eiendeler eller gjeld.

Hendelser etter balansedagen, som gir ny informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen, er hensyntatt ved vurderingen av eiendeler og forpliktelser.

Hendelser av vesentlig betydning, som har sammenheng med forhold som er oppstått etter balansedagen, er omtalt i årsberetningen (hvis utarbeidet).

Skjema kommer.